Croeso i’r cofrestru ar-lein ar gyfer cynhadledd rithwir ICE/ IEEE ITMC 2020 ar Ddigido trwy Efeilliaid Digidol - Arloesi o ran dadansoddi a rheoli systemau cymhleth amgylcheddol a ffisegol a saernïwyd

Yn y ddau ddegawd diwethaf, mae Cynhadledd ICE/IEEE ITMC wedi dod ag academyddion, ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw ynghyd, gan gyfrannu at y ddadl fyd-eang ar ymchwil, gwyddoniaeth ac arloesi. Mae Cynhadledd ICE yn un o’r cynadleddau blaenllaw a gysylltir â Chymdeithas Rheoli Technoleg a Pheirianneg ICEE (ICEE TEMS). Eleni, hoffem eich gwahodd i’n cymuned gynyddol o ymchwilwyr, arloeswyr, diwydianwyr, peirianwyr ac ymarferwyr i rannu eu mewnwelediadau, arferion, prosiectau ac astudiaethau achos sy’n mynd i’r afael â thema’r gynhadledd:

“Digido trwy Efeilliaid Digidol - Arloesi o ran dadansoddi a rheoli systemau cymhleth amgylcheddol a ffisegol a saernïwyd”
Yn 26ain Gynhadledd Rheoli Technoleg Ryngwladol ICE/IEEE, gelwir ar ymchwil, gwyddoniaeth ac arloesedd am syniadau, papurau, dadleuon, mentrau a phrosiectau gwreiddiol. Gwahoddir awduron, trefnwyr gweithdai / tiwtorialau, a chyfranogwyr i gyfrannu at lunio’r persbectif ar atebion peirianneg, technoleg ac arloesedd ar gyfer heriau diwydiannol a chymdeithasol.

Eleni, oherwydd y sefyllfa barhaus â COVID-19 caiff cynhadledd ICE/IEEE ei chynnal yn rhithwir gan ddefnyddio ZOOM ar y dyddiadau canlynol:
15, 16 ac 17 Mehefin 2020

Ffioedd cofrestru
• Pris Cofrestru (cynnar) £130.00 / €150
• Pris Cofrestru (arferol) £150.00 / €175

Noder bod y cofrestru cynnar ar gael hyd nes 29 Mai 2020 yn unig.

Cyflwyniad ar Amryw Bapurau:
Noder bod caniatâd i bob cyfranogwr cofrestredig gyflwyno un papur yn unig. Os oes amgylchiadau esgusodol sy'n atal hyn, cysylltwch â threfnwyr y gynhadledd.

Mae'n well talu â cherdyn credyd/debyd gan ei fod yn ein galluogi i brosesu eich taliad a chadarnhau y byddwch yn mynychu yn gynt ac yn fwy effeithlon. Fodd bynnag, os oes angen anfoneb arnoch cysylltwch â Leanne Munkley o’r Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau drwy ebostio conference@caerdydd.ac.uk

Polisi canslo
Noder, yn unol â'n Telerau ac Amodau, y codir tâl gweinyddol o £20.00 os byddwch yn canslo eich lle cyn 31 Mai 2020.
Yn dilyn hynny, ni chewch eich ad-dalu. Rhaid canslo yn ysgrifenedig neu drwy ebost. Gellir cyfnewid lle, ond rhaid gwneud hynny'n ysgrifenedig neu drwy ebost. Ni all y trefnwyr dderbyn cyfrifoldeb am yr hyn a dalwyd os oes rhaid canslo'r gynhadledd o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth resymol.

Telerau ac Amodau
Mae'r ffioedd cofrestru yn cynnwys mynediad at y gynhadledd a'i thrafodion. Rhaid talu cyn y digwyddiad. Byddwn yn cadarnhau pob cofrestriad. Os na fyddwch wedi cael cadarnhad eich bod wedi cofrestru ymhen 14 diwrnod cyn y digwyddiad, cysylltwch â ni.

Preifatrwydd a Diogelwch
Ni fyddwn byth yn rhannu nac yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti, a defnyddir y wybodaeth a gaiff ei chasglu i gysylltu â chi ynghylch eich cofrestriad yn unig.

Datganiad GDPR

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Rheoli Cynadleddau a Digwyddiadau..

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)..